Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van BLIJsieraden, gevestigd te Sittard

Versie geldig vanaf 01-08-2016

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van BLIJsieraden. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van BLIJsieraden. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. BLIJsieraden behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door BLIJsieraden erkend.
1.4 BLIJsieraden garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal BLIJsieraden bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van BLIJsieraden zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door BLIJsieraden geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan BLIJsieraden heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij BLIJsieraden. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt BLIJsieraden er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.


4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben (onze custom made sieraden) zoals onze slagletter sieraden.


5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij BLIJsieraden, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van BLIJsieraden. BLIJsieraden houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 BLIJsieraden respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 BLIJsieraden maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie
6.1 BLIJsieraden garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 De garantietermijn van BLIJsieraden komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. BLIJsieraden is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan BLIJsieraden) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan BLIJsieraden. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan BLIJsieraden schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door BLIJsieraden gegrond worden bevonden, zal BLIJsieraden naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van BLIJsieraden en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van BLIJsieraden) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van BLIJsieraden gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van BLIJsieraden voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 BLIJsieraden is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens BLIJsieraden in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van BLIJsieraden en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
6.7  De «rosé»goud vergulde sieraden zijn met dikke laag 18 krt «rosé»goud verguld op sterling zilver… Om de plating zo lang mogelijk mooi te houden wordt het afgeraden om met deze sieraden te zwemmen en te douchen… Ook contact met schoonmaakartikelen (bij bijv. ringen), parfum of haarproducten (bij bijv. oorbellen) kunnen het slijtage proces versnellen… BLIJsieraden geeft 6 maanden garantie op de «rosé»gouden plating (vanaf datum levering)… Men dient dan met bovenstaande adviezen rekening te houden… Deze garantie geldt alléén voor een bijna volledig verdwenen plating. Dit betekent dat het zilver duidelijk zichtbaar is geworden… Deze garantie is niet geldig voor lichter «rosé»goud geworden sieraden, want dit is een onvermijdelijk proces… Door een testperiode van 6 maanden is gebleken dat de «rosé»gouden plating er na 6 maanden bij alle test-personen nog mooi op zit. Met hier en daar wel wat lichter «rosé»goud geworden sieraden maar nog steeds «rosé»goud van kleur en geen zilver… Na deze garantieperiode van 6 maanden of indien men zich niet aan de voorschriften of adviezen heeft gehouden waardoor de plating is verdwenen, kan het sieraad altijd tegen een kleine vergoeding opnieuw verguld worden…


7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt BLIJsieraden zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden BLIJsieraden slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van BLIJsieraden gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 BLIJsieraden kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen BLIJsieraden en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door BLIJsieraden op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 BLIJsieraden behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van BLIJsieraden gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1 BLIJsieraden is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van BLIJsieraden alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 BLIJsieraden behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is BLIJsieraden gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien BLIJsieraden bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid
11.1 BLIJsieraden is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door BLIJsieraden aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij BLIJsieraden zolang de afnemer de vorderingen van BLIJsieraden uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van BLIJsieraden wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door BLIJsieraden geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan BLIJsieraden of een door BLIJsieraden aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin BLIJsieraden haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht BLIJsieraden zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan BLIJsieraden.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen BLIJsieraden en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Sittard kennis, tenzij BLIJsieraden er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

ALGEMENE VOORWAARDEN WORKSHOP WERKEN MET SLAGLETTERS

Algemene voorwaarden workshop werken met slagletters

Op de workshop zijn de algemene voorwaarden van BLIJsieraden van toepassing

1. Inschrijvingen bevestiging. 

1.1. Inschrijven kan via de website van BLIJsieraden.

1.2. Na de inschrijving en betaling ontvangt u per mail de bevestiging.

2. Prijzen.

2.1. Bij aanmelden gelden de workshopprijzen zoals vermeld op de website, tenzij anders overeengekomen per email.

2.2. De prijzen zijn inclusief 21% BTW.

3. Betaling.

3.1. Het workshopbedrag dient te worden voldaan door middel van online betaling, tenzij anders overeen gekomen per email.

4. Wijzigingen door BLIJsieraden.

4.1. BLIJsieraden behoudt zich het recht om, voor aanvang of tussentijds wijzigingen door te voeren in de data en tijden waarop de workshops plaats vinden. En/of groepen samen te voegen. U wordt hiervan zo snel mogelijk telefonisch of per email op de hoogte gesteld.

5. Annulering van de workshop. 

5.1. Wanneer om een of andere reden de geplande workshop niet kan worden aangeboden dan wordt u zo snel mogelijk telefonisch en per email op de hoogte gesteld. Er wordt de mogelijkheid geboden om een nieuwe datum te prikken of er vindt restitutie plaats van het betaalde workshopbedrag.

6. Annulering door cursist. 

6.1. Als je onverhoopt niet naar de workshop kunt komen, moet je dit minimaal 48 uur van tevoren melden in verband met inkoop van materiaalkosten en reserveringskosten.

Als je je afwezigheid korter dan 48 uur van tevoren bij ons meldt, berekenen wij het gehele boekingsbedrag door en krijg je geen geld terug.

6.2. Komt de klant te laat op een workshop dan wordt de officiële eindtijd, zoals afgesproken, aangehouden.

6.3. Komt de klant niet opdagen op een workshop dan is er geen recht op geld terug.

7. Gebruik fotomateriaal. 

7.1. Het kan het zijn dat er foto’s ten behoeve van promotionele doeleinden gemaakt worden tijdens de workshop. Denk aan sfeerbeelden voor de website en social media.

7.2. De wens voor het maken van foto’s wordt altijd vooraf duidelijk gevraagd. Indien er bezwaar is kunt u dit op dat moment kenbaar maken.

8. Aansprakelijkheid.

8.1. BLIJsieraden is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, schade aan of van goederen, of van letsel.

9. Privacy.

9.1. BLIJsieraden zal de door u verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen. Wij zullen de gegevens niet doorgeven aan derden. Bij het plaatsen van een workshop hebben wij uw naam en adresgegevens nodig om de factuur te kunnen opmaken. Voor statistische doeleinden worden bezoekersstatistieken van de site bijgehouden. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker.

Sittard 17 maart 2019

Privacybeleid

Privacybeleid BLIJsieraden
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 18 mei 2018.
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van BLIJsieraden.
U dient zich ervan bewust te zijn dat BLIJsieraden niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.
Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
BLIJsieraden respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Ons gebruik van verzamelde gegevens:
Gebruik van onze diensten.
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken.
Persoonsgegevens die wij verwerken:
BLIJsieraden verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze producten en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij je persoonsgegevens:
BLIJsieraden verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw bestelling en betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. Dit zijn onder andere postNL voor het verzenden van de bestellingen.
De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van BLIJsieraden of die van een derde partij.
Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Uw klantgegevens blijven bij ons bewaard, zolang u uw klantaccount bij ons geregistreerd laat staan.
Wilt u dat wij uw gegevens verwijderen? Stuur dan een mailtje naar info@blijsieraden.nl
Voor onze nieuwsbrief abonnee’s geld dat wij hun contactgegevens bewaren zolang als zij lid blijven van onze nieuwsbrief.
Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren.
Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn.
Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.
De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van BLIJsieraden of die van een derde partij.
Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.
De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van BLIJsieraden of die van een derde partij.
Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.
Het afgeven van uw persoonlijke informatie is een voorwaarden van het sluiten van een overeenkomst met BLIJsieraden.
Wanneer u geen gegevens aan ons wenst te verstrekken kan het voorkomen dat wij onze werkzaamheden, zoals het verzenden van de bestelling, niet uit kunnen voeren.
U zult hierover altijd geïnformeerd worden.
Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel.
Zoals PostNL voor het verzenden van onze bestellingen.
Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden.
Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden.
Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site.
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.
Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt.
Wanneer u wenst dat wij uw gegevens niet opslaan kunt u hier bezwaar tegen maken door een email te sturen naar info@blijsieraden.nl.
Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.
Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden.
Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.
BLIJsieraden maakt gebruik van Google Analitics Cookies. 
Wij hebben hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google gesloten.
In deze bewerkersovereenkomst is ondermeer vastgelegd dat BLIJsieraden:
  • het laatste octet van het IP – adres heeft gemaskeerd ;
  • ‘gegevens delen’ heeft uitgezet;
  • geen gebruik maakt van andere Google – diensten in combinatie met de Google Analytics – cookies.
Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen.
Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
BLIJsieraden
Mocht je klachten hebben over de wijze waarop wij met (uw) persoonsgegevens omgaan, dan kun je dat melden bij de autoriteit persoonsgegevens.